29.02.2024

Şərəflə Yaşanan Zabit Ömrü: Rafiq Novruzov — 52

     İnsan üçün ən yaddaqalan      günlər dən bir onun doğum  gündür.Yaşın üstə yaş gəldikcə insan daha   da    kamilləşir.

 Belə insanlardan biri də, Daxili İşlər  Orqanlarında öz dəsti   – xətti olan, yüksək peşəkarlığı, humanistliyi, ictimai işlərdə fədakarlıq göstən,    dostlarına, yaxınlarına isti münasbətdə olan,  hec kəsi  özündən incitməyən, xoş rəftarı  və şirin dili ilə  hər kəsə doğmalıq münasbəti yaradan,  dəqiqliyi, təmkinliyi, səmimiyyəti, dərin zəkası və sadəliyi ilə seçilən ömrünün ən məhsuldar (ən yaxşı) dövrünün  14 ildən çox şərəfli xidmət yolunu hərbi xidmət də və daxili işlər orqanlarında keçirən  və Müharibə Vetera nı ehtiyatda olan  polis mayoru Novruz ov Rafiq  Hüseyin oğ ludur.Onun yanvar 10- də   52 yaşı tamam olur. Bu gün münasibətilə  Azər baycan Vətən Müha ribəsi Veteranları İctimai Birliyinin  rəhbərliyi, ehtiyatda olan  polis mayoru  Rafiq Novzovu təbrik edir, ona həyatda insan üçün ən şirin nemət olan möhkəm  can sağlığı, ailə səadəti  və həyat yollarinda    bitib -tükənməyən nailiyyə tlər arzulayır.  Arzu edirik, Rafiqin yaş ının üstə gələn bu yaş ona sevinc dolu günlər bəxş etsin və hər yeni ili isə ötən illərdən daha gözəl, istəklərinə uyğun onu xoşbəxt edəcək şəkildə keçsin.

     Müharibə Veteranı ehtiyatda olan  polis  mayoru Novruzov Rafiq Hüseyin  oğlu 10 yanvar 1971-ci ildə Şahbuz  rayonunun Nurs  kəndində  zəhmətkeş ailədə anadan olub.O,  1987-ci ildə   Şahbuz rayonunun  Nurs  kənd orta  məktəbi ,2001 cü  ildə isə Azərbaycan Respublikasının Daxili  İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasını  bitrib, Rafiq Novruzov Daxili İşlər Orqanlarında   xid mət etdiyi illər ərzində DİO- da  keçirilən  bir çox metodiki- təlim- toplanışlarda,  xüsusi – taktiki təlimlərdə, komanda — qərargah məşqlərində, seminar və konfraslarda fəal iştirak edib. O,1989-1991 cü il müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub.  1991 – 2004 cu illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin  Şahbuz polis rayon şöbəsində müxtəlif vəzifələrdə Vətənə Dövlətə və Xalqa sədaqətlə xidmət etmişdir.O, xəstəliyi ilə əlaqədar Daxili İşlər  Orqanından ehtiyata buraxlıb.

IMG-20230110-WA0001.jpg

              O,Azərbaycan Respu blikasının ərazi bütöv lüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərə,ona həvalə edilmiş vəzifə və tapşırıqların öhdəsin-dən layiqincə gəlib. Müharibə Veteranıdır Mayor Rafiq Novruzov DİN-in Daxili İşlər Orqanlarında xidmət etdiyi illər ərzində özunü uşaq vaxtların dan, gözəl ailə və məktəb tərbiyəsi ilə böyümüş, əxlaqı tərbi yəsi yerində olan, nizam və intizamlı polis zabiti  kımı göstərmişdir.O işlədiyi  , oxuduğu   orta  məkt əbdə,polis akademiya sında həmişə müsbət mənada seçilərək, başqaları üçün daimi nümunə olmuşdur.

 Rafiq Novruzov Daxili İşlər  Orqanlarında  xidmət etdiyi illər ərzində, Azərbaycan Respublikasının Kons titusiyasına və qanun larına əməl etməkdə, Polis Andın, DİN-in  post – patrul xidməti nizamnaməsinin və digər hüquqi- normativ aktların  tələblərinə, eləcdə vəzifə borclar-ının icrasna məsuliy-yətlə yanaşmış, qar şıya qoyulmuş  xid məti döyüş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yeri nə yetirilməsi üçün öz əməyini əsirgəməmiş, şəxsi nümunəsi ilə  bir cox  polis əməkdaşla rını  fədakar  xidmətə ruhlandırmışdır.

IMG-20230110-WA0002.jpg

  O,Daxili İşlər Orqan larında  xidmət etdiyi illər ərzində özünü qorxmaz, səxavətli, insapərvər, əliacıq, zəhmətkeş  zabit kimi göstərmişdir. O, istər anadan olduğu və yaşadığı ərazidə, oxuduğu orta və ali təhsil müəsssisə-lərində, istərsədə xidmət etdiyi və işlədiyi kollektivlərdə, dost -tanış, qohum-əqrəba arasında özünə layiq hörmət qazanmışdır. O, bir cox şerlərin müəlifidir.

 Azərbaycan Respub-likasında ictimai qay danın və ictimai təhlükəsizliyin qorun-masnda, şəhərdə, yaşayış məntəqələrin də baş vermiş kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında, mütəşək kil cinayətkarlığa qarşı mübarizə də, qanun suz silahlı dəstələrin axtarışında, zərərsiz ləşdiilməsində, fövqa lədə vəziyyət zamanı hüquqi rejimin təmin olunmasında, dövlətin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində üzərinə düşən vəzifə və tapşırıqları məsuliy yət və şərəf hissi ilə   yerınə yetirmişdir. Mayor Rafiq Novruzov xidməti vəzifələrinin icrası zamanı yüksək mənəvi — doyüs  keyfiy yətləri göstərdiyinə  və nümunəvi xidmə tinə görə,  Daxili İşlər Nazirinin və onun müavinlərinin, Şəhər və rayon polis idarə    (şöbə) rəisinin,polis akademiya rəisinin müvafiq əmrləri ilə  bir sıra Medalarla,»Əla Xidmətlərə Görə» döş,  və yubiley  nişanları ilə təltif olunub,bir cox  fəxri fərmanlarla, qiy mətli hədiyyələrlə,pul mükafatlarıilə  müka fatlandırlıb və ona təşəkkür elan edilib.

     DOĞUM GÜNÜN MÜBARƏK OLSUN. RAFİQ BƏY.

ALLAH HƏR ZAMAN QƏLBİNİ SIXINTIDAN, BƏDBİNLİKDƏN QORUSUN!

BÜTÜN ARZULARIN ÇİN OLSUN!

DAİMA XOŞBƏXT YAŞA, ÖMRÜN UZUN OLSUN!

HƏMİŞƏ ÜZÜN GÜLSÜN, ÜRƏYİN SEVİNSİN! Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteran-ları İctimai  Birliyi sədrinin hüquqi məsələlər üzrə müavini polkovnik Salman Musayev

IMG-20230108-WA0002.jpg
IMG-20230110-WA0003.jpg
Yazını çap et
Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin və paylaşın: