Rusiyadan Türkiyə ilə bağlı açıqlama

CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 29, 2018: S-400 Triumf surface-to-air missile systems as an anti-aircraft military unit of the Russian Air Force and the Russian Southern Military District enters combat duty near the Crimean town of Dzhankoy twelve miles away from the Ukrainian border. Sergei Malgavko/TASS Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Êðûì. Áîåâûå ðàñ÷åòû çåíèòíûõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ (ÇÐÊ) Ñ-400 "Òðèóìô" èç ñîñòàâà ñîåäèíåíèÿ ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû àðìèè ÂÂÑ è ÏÂÎ Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà, çàñòóïèâøèå íà áîåâîå äåæóðñòâî ïî ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíå íåäàëåêî îò Äæàíêîÿ, â 20 êèëîìåòðàõ îò ãðàíèöû ñ Óêðàèíîé. Ñåðãåé Ìàëüãàâêî/ÒÀÑÑ

Rusiya Federal Hərbi-Texniki Əməkdaşlıq Xidmətinin rəisinin köməkçisi Aleksey Frolkin “S-400” hava müdafiə sistemlərinin Türkiyə ilə birgə istehsalı ilə bağlı açıqlama verib.

Teleqraf.com xəbər verir ki, Frolkin Ankara ilə hərbi-texniki əməkdaşlığın müxtəlif sahələrində danışıqların davam etdiyini bildirib.

Müdafiə sistemlərinin birgə istehsalına dair verilən suala xidmət yetkilisi belə cavab verib: “Türkiyədən olan tərəfdaşlarımızla daima təmasdayıq, hərbi-texniki əməkdaşlığın müxtəlif sahələri üzərində işimizi davam etdiririk”.

Rusiya Türkiyəyə imzalanmış müqavilələr daxilində dörd “S-400” batareyası təslim edib. Razılaşmanın dəyərinin 2.5 milyard dollar olduğu açıqlanıb.

Print / Çap et
Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin və paylaşın:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •