Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov: Xəttat və təbib kimi

Mirzə Hüseyn bəy Qarabağda, Şuşada tanınmış qayıbovlar soyuna mənsubdur. Bu soyun kökü Otuziki elinin Veysəlli oymağına bağlıdır.

Ulu babası Mirzə Məhəmmədəli ağa Məhəmmədxan ağa oğlu Qarabağın Otuziki mahalının Vеysəlli оbasında (indiki Füzuli rayonunun Veysəlli kəndində) anadan olmuşdu. Əvvəlcə osmanlılara, sonra Nadir şaha xidmət etmişdi. Nadir şahın qətlindən sonra Qarabağa qayıtmış, xanlığın münşisi, xarici işlər vəziri olmuşdu.

Mirzə Məhəmmədəli ağanın Qayıb bəy adlı oğlu vardı.

Babası Qayıb bəy Mirzə Məhəmmədəli ağa oğlu Otuziki mahalının Vеysəlli оbasında dоğulmuşdu. İlk təhsilini atasından almışdı. Sоnra Təbriz şəhərinə yоllanmış, mоlla-müctəhidlərin yanında ali təhsil görmüşdü. Sоnra Şuşa şəhərinə dönmüş, İbrahimхəlil хanın divan işləri ilə ilgilənmişdi. Vəzarətdə çalışırdı. Mоlla ünvanı ilə çavlanırdı.

Mоlla Qayıb bəyin törəmələri Qayıbоv sоyadını daşıyırlar.

Atası Məhəmmədəli bəy Mоlla Həsən bəy oğlu 1803-cü ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sоnra ünlü alim Mоlla İsmayıl Mоlla Hafiz оğlundan ərəb, fars dillərini, şəriəti, Mirzə Dərgahquludan хəttatlığı öyrənmişdi. Savadlı оlduğundan dоlayı mirzə ünvanı daşıyırdı.

Mirzə Məhəmmədəli bəy məktəbdarlıqla məşğul оlmuşdu. Qəza məktəbində şəriətdən dərs dеmişdi. Uzun illər хidmət göstərdiyinə görə, оna Şuşa şəhər qəza idarəsi tərəfindən təqaüd kəsilmişdi.

Mirzə Məhəmmədəli bəyin Məhəmməd bəy, Əli bəy, Cəfər bəy, Həşim bəy, Hüsеyn bəy adlı оğulları vardı.

Mirzə Məhəmmədəli bəyin bеşinci оğlu Hüsеyn bəy 1852-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. İbtidai və оrta təhsilini atasından almışdı.

Tədqiqatçı Orxan Zakiroğlu Baharlıya görə, Mirzə Hüseyn bəy yeniyetməlik yaşlarında daha çox dünyəvi elmlərə maraq göstərirdi. Qeyri-adi istedadı sayəsində artıq o, bir neçə dil bilirdi. Mirzə Hüseyn bəy Peterburqa oxumağa getməmişdən əvvəl rus dilində danışmağı bacarırdı. O, beş il Peterburq Tibb-Cərrahlıq Akademiyasında təhsil almışdır.

Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov görkəmcə qarabəniz, ortaboy adam idi. Şuşada doktor Mirzə Hüseyn bəy kimi tanınırdı.

Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov xalq təbabətinin gözəl bilicisi olduğu üçün onun müalicə üsulu isə əsasən xalq təbabəti idi.

Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov həyatının sonuna kimi Şuşada həkimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov təxminən 78 il ömür sürmüşdür.

Mirzə Hüseyn bəy Qayıbovun bir müddət Bakı şəhərində yaşadığı məlumdur.

Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov həm də xoşxətt xəttat idi. Nəstəliq xəttini gözəl yazırdı. Şuşadakı Məhəmmədiyyə mədrəsəsində tibbdən dərs deyirdi. Onun kitabxanasından bir əlyazma Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilir. Əsər tibbə aid olub

“Risaleyi-formulər” adlanır. Əsərə 1010 resept daxildir. Müxtəlif–ürək, vərəm, baş, göz və s. xəstəliklər üçün formulərdir.

“Risaleyi-formulər” adlı traktat fransız dilindən fars dilinə tərcumə edilmişdir. Mətn ağ, saya vərəqlərə nəstəliq xəttilə qara mürəkkəblə yazılmışdır (ölçüsü: 11,5x18sm., həcmi: 256 vərəq). Cildi açıq qəhvəyi rəngli meşindəndir. Hər səhifə Şərq üsuli ilə nömrələnmişdir. Əsər tamdır. Sonda Şuşa sakini Huseyn bin Mirzə Məhəmmədəli qazi tərəfindən h.1302(=1884)-ci ildə Susada Məhəmmədiyyə mədrəsəsində köçürüldüyü qeyd edilmişdir. Həmin vərəqin sonunda, haşiyədə “Bu kitabı Əli bin Məhəmmədəli övladlarına vəqf etdi”-qeydi yazılıb və iki eyni möhürlə təsdiqlənmişdir. Möhürlər üzərində “Bin Məhəmməd Əli Huseyn”-sözləri yazılmışdır. Əlyazmanın bir neçə vərəqinin haşiyəsində Məhəmməd Əli sozləri yazılmışdır. Katibin, vəqf qeydinin və möhür sahibinin eyni səxs olduğu aydınlaşır. Bilinir ki, Mirzə Hüseyn bəy Mirzə Məhəmmədəli bəy oğlu çox savadlı olmuşdur. Ehtimal etmək olar ki, həmin əsərin fransızcadan fars dilinə tərcumə edən o, özü imiş. Sonda bir-iki vərəq boş qalmış, sonra üç-dörd dərman resepti fransız dilində yazılmışdır. Çox maraqlıdır ki, həmin şəxsin Bakıda yaşadığı evin ünvanı da rus dilində qeyd edilmişdir. Vəqfiyyə hissəsində adı keçən (Əli bin Məhəmməd Əli) Mirzə Əli bəy Mirzə Hüseyn bəyin böyük qardaşıdır və Mahmud bəy adlı oğlu vardı.

Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov təxminən 1930-cu ildə Şuşada vəfat etmiş, orada dəfn olunmuşdur.

Mirzə Hüseyn bəyin Musa bəy adlı oğlu vardı.

Ənvər Çingizoğlu, jurnalist-etnoqraf

Print / Çap et
Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin və paylaşın:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •